Ana sayfa Fiziksel Oyunlar Bahçe Oyunları Koşu Oyunları (28 oyun)

Koşu Oyunları (28 oyun)

2229

Kovalama Oyunu:

Oyunun başında çocukların “ebe” dedikleri bir oyuncu, kovalayıcı olarak seçilir. Ebe,

kendisinden kaçan diğer oyunculardan birini yakalamaya çalışır. Yakalanan oyuncu ebe olur.

Çömelerek Kovalama:

Kaçmakta olan bir oyuncu çömelme durumuna geçerse yakalanmaktan kurtulur. Bu oyun için oyun sahası daraltılır veya oyuncu sayısı artırılır.

Yardımlaşarak Yakalama Oyunu:

Yakalanmakta olan bir oyuncu başka bir oyuncuyu yardımına çağırır. Her­hangi bir oyuncu gelip, onun elinden tutacak olursa eşler yakalanmaktan kurtu­lurlar. Yakalanma tehlikesi geçince eşler ayrılıp tekrar oyundaki yerlerini alırlar.

Eşli Yakalama:

Ebe olan oyuncu, yakaladığı ilk oyuncu ile elele tutuşur ve eşiyle birlikte bu vaziyette üçüncü, dördüncü oyuncuyu yakalamaya çalışırlar. Her yakaladık­ları oyuncu ile elele tutuşurlar. Ancak, dört yakalanan oyuncu bir arada oldukla­rında, eşler ikişer olarak ayrılırlar ve bu şekilde kovalama oyunu sona birkaç oyuncu kalana dek sürdürülür.

Gölge Yakalama Oyunu:

Eşlerden biri diğerinin gölgesini yakalar, daha doğrusu ebe olan oyuncu eşinin gölgesine basmaya çalışır ve bu şekilde eşini yakalamış olur. Bu oyun açık ve güneşli havada bahçede oynanır.

İpe Basma Oyunu:

Oyunculardan biri yerde bir ucu serbest olan ipi dalgalandım ve şekilde görüldüğü gibi geri koşar. Oyuncular ise ipin üstüne basmaya çalışırlar. İpe basan oyuncu ip çevirme görevini yürütür.

Asya-Avrupa Oyunu:

Sahaya, birbirinden 20 m.kadar uzaklıkta iki çizgi çizilir. çizgilerden birinin gerisi Asya, diğerinin gerisi ise Avrupadır. Tüm oyuncular bir çizgi üzerin­de dururlar, burası Asya’ dır. İki çizgi arasındaki ebe olan ve deniz aslanı adı ve­rilen bir oyuncu “Avrupa” diye bağırır. Tüm öğrenciler karşı sahile yani Avrupa çizgisine yakalanmamaya çalışarak koşarlar. Bu arada yakalanan ilk 2 oyuncu ebenin yakalama görevine yardımcı olur. Tüm oyuncular Avrupa’ya geçince bu defa Asya diye bağırılır ve yakalanmayan oyuncular Asya’ya koşarlar. Oyun bir oyuncu kalana kadar devam eder. Kalan oyuncu deniz aslanıdır.

Kedi-Fare Oyunu:

Bu oyunda oyuncular, el uçlarının birbirlerine dokunmasıyla blok kurarlar.

Bu şekilde oluşturulmuş koridor içinde kedi olan bir oyuncu, fare olan diğer oyuncuyu kovalar. Yöneticinin vereceği düdük komutu ile el ele tutuşmuş oyuncular.45 derecelik dönüş yapar ve tekrar elele tutuşarak yeni bir koridor oluştururlar. Sık sık düdük sesiyle yeni pozisyonlar yaratılır. Ayrıca, tehlikeye giren farenin “imdat” diye bağırmasıyla oyuncular dönüş yaparlar. Oyunda ka­çan farelerin sayısı artırılır, böylece oyunda değişiklik yapılır.

Yer Değiştirme Oyunu:

Eşit sayıda ve denk kuvvette oyuncular, oyun yerinin durumuna göre 30-40 m. uzaklıkta önceden belirtilen çizgi üzerinde karşılıklı yerleşirler.

Yöneticinin verdiği komutla oyuncular bir hattan diğerine koşarak yer de­ğiştirirler. Hedefe önce ulaşan ve ilk durumuna gelen takım birincidir. Oyun ta­kımlara puan verilerek değerlendirilir. Oyun yalnız ayakta değil, değişik vazi­yette başlatılarak dikkat, refleks, sürat ve beceri arttıracak tarzda da uygulana­bilir.

* Çömelme vaziyetinde,

* Düz veya sırt koşu yönüne dönük oturuş vaziyette,

* Yüz üstü veya sırt üstü yatış vaziyetinde başlanır. Ayrıca değişik koşu türleri ile de oyun amaca yönelik oynatılır,

* Tek ayak üzerinde sıçrayarak,

* Çift ayak sıçrayarak,

* Eller ve ayaklarla dört ayak vaziyetinde koşarak

Dairede Kedi-Fare Oyunu:

Oyuncular elele tutuşarak büyükçe bir daire oluştururlar. Dairenin iki tarafı kapı olarak açık bırakılır. Fare olan oyuncu bu dairenin içindedir. Dışarıda kedi olan oyuncunun görevi fareyi yakalamaktır. Kedi dairede içten dışa yahut dıştan içe geçebilmek için bu iki kapıyı kullanır. Fare ise buna karşın oyuncuların tu­tulmuş ellerinin altından gereğinde daireyi terkedebilir. Bu oyunda kedi ve fare­nin sık sık değiştirilmesi gerekir. Kedinin fareyi yakalaması sonucu değişim kendiliğinden olur.

Tilki Avı Oyunu:

Oyuncular sayılarına göre dört-beş oyuncudan oluşan küçük daireler mey­dana getirirler. Bu daireler salonda veya bahçede dağılır. Her daire oyuncuları elele tutuşarak içinde bir tilki barındıracak tarzda oluştururlar. Bütün tilkiler yu­valarında gizlenir. Ancak bir tanesinin yuvası yoktur ve aralarda koşuşur. Bunu ise bir avcı kovalar.

Kovalanan tilki herhangi bir yuvaya sığındığında, diğer tilkinin derhal yu­vayı terketmesi ve avcıdan kaçması gerekir. Tilkinin yakalanması ile görevler değişildiği gibi ayrıca yönetici tarafından da sık sık yuva oluşturan oyuncularla tilki ve avcı olan oyuncular değiştirilir (tek veya çift ayak koşularak da oyunda değişiklik yapılabilir).

Aletsiz Koşu Stafet Yarışları:

Oyuncular, eşit sayıda gruplara ayrılarak, sınır çizgisinin gerisinde arka ar­kaya dizilirler. Her takımın birinci oyuncusu takımlardan eşit uzaklıktaki belirli bir hedefe kadar koşar veya engelin etrafından dolaşır, tekrar geri gelir ve ikinci koşucunun öne uzatılmış eline vurur. Sıranın diğer oyuncuları da aynı uzaklığı koşarlar. Bütün oyuncuları koşmuş ve tekrar eski düzenine gelmiş olan takım oyunu kazanarak puan alır (mesafelerde ve koşu türlerinde değişiklik yapılabilir ).

Salıngaç Stafet Oyunu:

Eşit sayıdaki takımlar iki gruba ayrılarak, sahanın dar kenarında çıkış çiz­gisinin gerisine derin kolda karşılıklı yerleşirler.

Her grubun birinci oyuncusu hedefe koşar ve kendi takımının bekleyen, öndeki oyuncunun eline vurarak grubun arkasına geçer. Eline vurulan oyuncu aynı yolu koşar ve bekleyen arkadaşının eline vurmak suretiyle arkaya geçer. Bütün oyuncuları koşmuş ve eski durumuna gelmiş takım birinci olur.

Tünel Yarışı Oyunu:

Her grubun oyuncuları, arka arkaya derin kolda yerleşerek bacaklarını açıp tünel oluştururlar. En arkadaki oyuncu verilen başla komutuyla veya düdük se­siyle bacaklar arasından arkadan öne doğru sürünerek geçer ve en önde yerleşir. En arkada kalan oyuncu aynı şekilde bacaklar arasından geçerek öne ilerler. Bütün oyuncuların tünelden geçmeleri ile oyun sonuçlanır.

Yengeç Koşusu Oyunu:

Gruplar derin kolda arka arkaya yerleşirler. Her grubun ilk oyuncusu, elle­riyle önden kendi ayak bileklerini yakalar. Bu durumda gidebilecekleri kadar çabuk giderler. Fakat yengeçler gibi geri geri. Bu oyunda mesafenin biraz kısa olması gerekir. Hedefe ulaşılınca normal düz koşu ile grubun olduğu tarafa ko­şulur ve hazır bekleyenin çıkış için eline vurularak komut verilir.

Tek Ayak Grupla Koşu:

Gruplar derin kolda arka arkaya yerleşirler.

Bu defa tüm grup aynı zamanda çıkış yapar. Her oyuncu öndekinin kaldı­rılmış tek ayağını tutar, diğer elini aynı oyuncunun omuzuna koyar. Hedefe ka­dar bu durum muhafaza edilir. Geriye geliş ya aynı tutuş şekliyle veya serbest bırakılıp düz koşu ile olur. Önce gelen ve ilk pozisyona geçen grup yarışı kaza­nır.

Bayrak Koşusu

Koşu uzaklığı : 10 … 20m

Oyun gereçleri :Çıkış noktası olarak yüksek atlama dikmeleri; ayrıca ek hareket ödevleri için toplar, kasa bölümleri vb.

Oyun uygulaması: Her grubun ilk oyuncusu çıkış yapar, belirlenen uzaklı­ğı koşarak geçer, bir sonraki oyuncuya vurur veya yanında taşıdığı herhangi bir nesneyi vererek grubun sonuncusu olarak yerini alır.

Bir grup son oyuncusu tekrar yerine geldiğinde (ya da çıkış noktasına ulaştığında) koşuyu bitirmiş demektir.

Düzenlemeler: Geri bayrak koşusu:Her grup bir çıkış noktasının arkası­na geçer.Oyuncular dönüm noktasının etrafından koşarlar.(şekil a)

Sarkaç bayrak koşusu :Her grup iki bölüme ayrılır.

Bunlar koşu mesafesinin her iki ucundaki iki çıkış noktasının arkasında karşı karşıya dururlar.Her oyuncu karşı taraftaki noktaya doğru koşar.(şekil b)

Fırdöndü koşusu:

4 çıkış noktası bir kare oluşturur.

Her grup karenin içinde bir çıkış noktasının. arkasında durur.Oyuncular ka­renin etrafı boyuncakoşar.(şekilc)
Değerlendirme: Her koşu için puan verilir:Son grup bir ,sondan bir önceki iki puan alır vs. Geçersiz bir koşu için grup puan almaz.

Çeşitlerneler: Hareket biçiminin değişimi (tek ayak üzerinde sıçrama; el­ler ya da ayaklar üzerinde koşma; geri geri koşma vs.) ek hareket ödevlerinin uygulanması.(Bir eşin taşınması; toplan yuvarlama ve topa hızla çarpma; en­gelleri aşma vb.) “isteyerek vurmalı üç top taşıma koşusu”;İki takımın üç sağlık topu taşıyarak geri geri bayrak koşusu.(şekil d)Yolda koşucular birbirlerine çar­pabilirler.Top kaybeden hepsini tek başına toplamak zorundadır.

Çift Kovalamaca

Oyun Alanı : 10 … 20m x 20 … 30m

Oyun uygulaması: Yakalayıcılar çift oluşturarak elele tutuşurlar ve tek tek etrafta koşan koşucuları kovalarlar. (Şekil a)

Oyun Kuralı:Çift ellerini çözerse her iki oyuncu da artık kovalayamaz.

Değerlendirme:

a) Bir yakalayıcı çifti oyuna başlar.Vurulan koşucular da aynı şekilde çift oluştururlar ve birlikte yakalarlar.-hangi koşucu sonuna kadar dayanır?

b) Her seferinde oyuncuların üçte biri ya da yarısı çiftler halinde bir yakalama takımı oluşturur.

Hangi takım diğer oyuncuların hepsini en kısa sürede vurur? (Vurulan oyuncular oyun alanının kenarına otururlar.)

c) Belli bir sayıda yakalama çifti belirlenir.Her vurulan koşucu yakalayıcılardan birini çözer. Tüm oyunun içinde kim en az vuruşu alır?

Çeşitlemeler: Göreceli olarak küçük bir alanda yakalayıcılar kol kola girer­ler ve bu sayede daha kısa uzanma mesafesine sahip olurlar.

Her iki yakalayıcıdan sadece bir tanesi vurma hakkına sahiptir. (diğeri bir tanıtım işareti taşır. Örneğin elde bir top tutmak gibi)

Zincir Kovalamaca

Oyun Alanı: 15mx15m’den itibaren

Oyun uygulaması: Tüm yakalayıcılar elele tutuşurlar ve bir zincir oluş­tururlar.Etrafta tek tek koşan koşucuları kovalarlar.

Oyun Kuralları: Sadece başlardaki her iki yakalayıcı serbest elleriyle ko­şuculara vurabilirler. Zincir koparsa yakalama olmaz.

Değerlendirmeler:

a) Yakalayıcılar oyuna başlar.Her vurulan oyuncu zincire katılır ve birlikte yakalar.-Hangi koşucu sonuna kadar dayanır?

b) Her seferinde oyuncuların üçte biri ya da yarısı bir yakalama takımı oluşturur.-Hangi takım diğer oyuncuların hepsini en kısa sürede vurur?

Çeşitlemeler :Göreceli olarak küçük bir alanda koşucular zincirin arasın­dan geçebilirler ya da zinciri yarabilirler.

Yakalayıcı zinciri her koşucuya vurmayıp onun etrafını çevirmelidir.

Anaç Tavuk ve Akbaba (Tavuk ve Atmaca)

Düzenleme :Oyuncular ardarda bir sıra oluşturur. Her biri önündekinin kal­çasından tutar. En öndeki (Anaç tavuk) kollarını açar. Bir yakalayıcı (Akbaba) sıranın karşısında durur.

Oyun uygulaması: Akbaba Anaç tavuğunun etrafından arkasındaki bir oyuncuya ulaşmaya çalışır. Anaç tavuk onun geçmesine izin vermez ve koşar, arkasındaki civcivleri de onunla birlikte onu tutmadan koşarlar.

Değerlendirme :Akbaba eğer belli bir süre içerisinde (yaklaşık 30 saniye) bir civcive dokunur ya da sırayı bozarsa kazanmış demektir.

Aletlerle Stafet Yarışı:

Giyinip-Soyunma Yarışı:

Gruplar arka arkaya derin kolda sıralanırlar.

Yönetici her grubun önüne tebeşirle daireler çizer ve bu iki daireden birine eşofman üstü, diğerine eşofman altı bırakır. Her grubun oyuncusu giderken, yo­lu üzerindeki eşofmanı giyer, hedefin etrafından dolanır, dönerken çıkarak tek­rar aynı yerine koyar ve koşup el vurma ile sıradaki arkadaşına çıkış komutu verir. Önce gelen takım puan alır.

Derin kol da dizilmiş her takımın ilk oyuncularında, kartondan yapılmış iki yuvarlak kapak vardır. Başla komutuyla oyuncu, kartonu önüne yerleştirir ve bir ayağıyla üzerine basar, ikinciyi öne koyar ve tekrar diğer ayağıyla üzerine basar, arkasında bulunan kartonu kaldırır öne yerleştirir ve üzerine basar. Aynı mesafe düz koşuyla veya aynı yürüyüşle tekrar kat edilir

İp Atlayarak Stafet Yarışı:

Gruplar derin kolda yerleşirler. Her grubun önünde iki oyuncu tarafından devamlı olarak ip çevrilir. Birinci oyuncu ipin altından değmeden geçer ve be- lirli uzaklığı koşarak geri gelir, ikinci oyuncunun eline vurarak sıranın arkasına geçer, ip atlamalarında istenilen değişiklik yapılabilir

Top Taşıyarak Yarış:

Öğrenciler derin kolda ve gruplar yan yana dizilirler. Her grubun ilk oyun­cusunda kucakta taşınmak üzere iki sağlık topu vardır. Verilen komut üzerine ilk oyuncular kucaklarında sağlık topunu taşıyarak koşarlar, belirlenen hedeften dönüldükten sonra bekleyen arkadaşının kucağına topları aktarırlar.

Oyun bu şekilde grubun ilk durumuna dönmesine kadar devam eder. Oyun­cu sayısı az ise iki-üç tur yaptırılır, birinci olan takım puan alır.

İstendiğinde top, ayakla da veya dört ayak vaziyetinde baş ile de sürülebilir

El, Ayak veya Baş ile Top Sürme Yarışı:

Gruplar, derin kolda yan yana dizilir. Her grup oyuncusunun önünde bir sağlık topu vardır. Top tek elle yerde yuvarlanarak sürülür. Grubun önünde be­lirtilen dönüş noktası alındıktan sonra çizginin gerisinde bekleyen ikinci oyun­cuya verilir. Oyun, grubun ilk başlama pozisyonuna gelmesi ile sonuçlanır.

Koşmalı Tünel Topu:

Oyuncular, derin kolda ve gruplar yanyana dizilir. Her oyuncu kendi yerini taş, tebeşir veya sopa ile işaretler. Özellikle grupların baş ve sonunun kesin bir işaretle hatasız belirtilmesi gerekir.

Top oyuncuların açık bacaklar arasından yuvarlanarak hareket eder, son oyuncu topu yakalar koşarak arkadaki ve öndeki işaretlerin etrafından dolana­rak birinci oyuncunun önüne gelir ve topu açık bacaklar arasındaki tünelden yu­varlar. Bu arada tüm oyuncular birer geri

gitmişlerdir. Her oyuncu bir kere ko­şar ve en sonunda herkes kendi eski yerine gelir. Başlangıç durumuna ilk gelen grup oyunu kazanır.

Baş Üzerinden Pas ve Tünelden Geçiş:

Oyuncular, bacaklar açık vaziyette derin kolda yerleşir ve gruplar yan ya­nadır

Birinci oyuncu ile son oyuncunun bulunduğu yer çizgi ile tespit edilir.

Elinde bir top olan birinci oyuncu topu baş üzerinden geriye iletir. (top atılmaz elden ele aktarılır). Sondaki oyuncu topu alır ve topuyla beraber arkadan öne doğru bacaklar arasından emekleyerek geçer, birincinin yerini alır ve baş üze­rinden topu arkaya iletir. Grup geriye kayar. Böylece oyuncunun tekrar öne gel­mesiyle oyun sonuçlanır. Son oyuncusu önce gelen grup oyunu kazanır.

Mekik Oyunu:

Oyuncular, derin kolda, bacaklar uzun oturuş vaziyetindedir. Yöneticinin verdiği komut ile grubun birinci ve son oyuncusu hariç diğerleri, başın gerisine yere değinceye kadar geriye yuvarlanırlar. Birinci oyuncu sağlık topunu oyun­cuların kalçalarının altından yuvarlar. Son oyuncu topu yakalar ve “doğru” ko­mutunu vererek öne koşar. Oyuncular doğrulurlar. “Yat” komutu ile beraber to­pu yuvarlar. Oyun böylece birinci oyuncunun başa gelmesine kadar devam eder. Önce gelen ve kazanan takım puan alır.